ประกาศบริษัทฯ ที่ 35/2560 เรื่องหลักเกณฑ์การลาป่วย