ประกาศบริษัทฯ ที่ 33/2561 เรื่องมาตรการดำเนินการพนักงานนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าพื้นที่ขณะปฏิบัติงาน