ประกาศบริษัทฯ ที่ 3/2563 เรื่องการสิ้นสุดสัญญาการจ้างงาน หน่วยงาน CL-T/a และ CL-O/a (สิ้นสุดสัญญา 29 กุมภาพันธ์ 2563)