ประกาศบริษัทฯ ที่ 3/2560 เรื่อง แจ้งปิดศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ สถานีดอนเมือง