ประกาศบริษัทฯ ที่ 28/2560 เรื่อง การตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงาน ของพนักงานทุกคน