ประกาศบริษัทฯ ที่ 26/2561 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการแต่งกายของพนักงานฝ่ายครัวการบิน