ประกาศบริษัทฯ ที่ 25/2558 เรื่อง ขอความร่วมมมือพนักงาน งด ขาด ลา มาสาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559