ประกาศบริษัทฯ ที่ 24/2561 เรื่องให้พนักงานฝ่ายครัวการบินเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อกำหนด ICAO