ประกาศบริษัทฯ ที่ 24/2560 เรื่อง การให้เบี้ยรักษา ตารางการทำงานพนักงาน CL-T และ CL-O