ประกาศบริษัทฯ ที่ 23/2561 เรื่องขอให้พนักงาน VIP ปฎิบัติงานตามตารางที่บริษัทฯ กำหนด