ประกาศบริษัทฯ ที่ 23/2560 เรื่อง งดใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารขณะปฏิบัติหน้าที่