ประกาศบริษัทฯ ที่ 2/2565 เรื่อง การเลิกจ้างพนักงาน