ประกาศบริษัทฯ ที่ 2/2563 เรื่องให้พนักงานติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านสื่่อสังคมออนไลน์ (Social Media)