ประกาศบริษัทฯ ที่ 2/2560 เรื่อง การแจ้งลาป่วยอันเป็นเท็จ