ประกาศบริษัทฯ ที่ 22/2562 เรื่องขอความร่วมมือพนักงานในการปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563