ประกาศบริษัทฯ ที่ 21/2560 เรื่อง การให้เบี้ยพิเศษ (เบี้ยกันฝน)