ประกาศบริษัทฯ ที่ 21/2558 เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงาน งดขาดงาน ในเทศกาลวันลอยกระทง 25-26 พ.ย. 58