ประกาศบริษัทฯ ที่ 20/2562 เรื่องการให้พนักงานลากิจโดยได้รับค่าจ้าง