ประกาศบริษัทฯ ที่ 20/2560 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต