ประกาศบริษัทฯ ที่ 19/2562 เรื่องการหักค่าสมาชิกสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์ ประจำปี 2562