ประกาศบริษัทฯ ที่ 19/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เบี้ยขยัน ประจำเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2560