ประกาศบริษัทฯ ที่ 18/2563 เรื่องบริษัทฯ หยุดประกอบกิจการบางส่วนชั่วคราวเพราะเหตุจำเป็น