ประกาศบริษัทฯ ที่ 18/2561 เรื่อง การจอดรถในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ (OPC)