ประกาศบริษัทฯ ที่ 18/2558 เรื่อง การจอดรถสำหรับพนักงาน วิงสแปนฯ เซอร์วิศเซส จำกัด