ประกาศบริษัทฯ ที่ 16/2563 เรื่องการจ่ายเงินเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2563