ประกาศบริษัทฯ ที่ 16/2560 เรื่อง ข้อปฏิบัติการลาของพนักงานหน่วยงาน LT-F