ประกาศบริษัทฯ ที่ 16/2559 เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์ ประจำ 2559