ประกาศบริษัทฯ ที่ 15/2560 เรื่อง การจ่ายเงินกรณีทำงานในวันหยุดแผนก 2B_2W_2W-U_2V