ประกาศบริษัทฯ ที่ 14/2564 เรื่อง บริษัทฯ หยุดประกอบกิจการบางส่วนชั่วคราวเพราะเหตุจำเป็น