ประกาศบริษัทฯ ที่ 14/2559 เรื่อง แบบสำรวจเส้นทางเดินรถไป-กลับ สำหรับพนักงาน บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ที่ใช้บริการรถ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)