ประกาศบริษัทฯ ที่ 1/2565 เรื่อง บริษัทฯ หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเพราะเหตุจำเป็น