ประกาศบริษัทฯ ที่ 1/2563 เรื่องแจ้งผลการประมูลงาน บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน)