ประกาศบริษัทฯ ที่ 1/2559 เรื่อง ยกเลิกระบบ Time card สำหรับพนักงานสสังกัด HKT