ประกาศบริษัทฯ ที่ 1/2560 เรื่อง การส่งค่าแรงพนักงานรายวัน