ประกาศบริษัทฯ ที่ 12/2562 เรื่องขอยกเลิกการให้เบี้ยพิเศษผู้ประสานงานหน่วยงาน 2T-P,2T-L,2P-M