ประกาศบริษัทฯ ที่ 12/2560 เรื่อง แก้ไขประกาศที่ 41_2559 การให้พนักงานลากิจโดยได้รับค่าจ้าง