ประกาศบริษัทฯ ที่ 12/2563 เรื่องการรับเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง