ประกาศบริษัทฯ ที่ 11/2562 เรื่องการแต่งกายของพนักงานครัวการบิน