ประกาศบริษัทฯ ที่ 11/2560 เรื่อง มาตรการดำเนินการผู้ประสานงานกรณีพนักงานลาป่วย