ประกาศบริษัทฯ ที่ 11/2565 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับพนักงานที่เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2564)