ประกาศบริษัทฯ ที่ 10/2565 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับพนักงานที่เข้าทำงานก่อนวันที่ 1 กันยายน 2564)