ประกาศบริษัทฯ ที่ 11/2563 เรื่องระงับการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ