ประกาศบริษัทฯ ที่ 10/2564 เรื่องบริษัทฯ หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเพราะเหตุจำเป็น