ประกาศบริษัทฯ ที่ 10/2563 เรื่องหยุดประกอบกิจการบางส่วนชั่วคราวเพราะเหตุจำเป็น