ประกาศบริษัทฯ ที่ 10/2562 เรื่องกำหนดการตรวจสุขภาพพนักงานฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน (อู่ตะเภา UTP) ประจำปี 2562