ประกาศบริษัทฯ ที่ 10/2559 เรื่อง ขอความร่วมมมือพนักงาน งด ขาด ลา มาสาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2559