ประกาศบริษัทฯ ที่ 06-2567 เรื่อง การทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน