ประกาศบริษัทที่ 17/2561 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยในที่ทำงาน และความรับผิดชอบการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน