ประกาศบริษัทฯ ที่ 13/2563 เรื่องหยุดประกอบกิจการชั่วคราว