ประกาศบริษัทฯ ที่ 27/2563 เรื่องการเลิกจ้างพนักงาน